ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η Οργανωτική Επιτροπή των ΙΙ Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων συστάθηκε για πρώτη φορά στις 23 Φεβρουαρίου 2018 και η απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 12 Μαρτίου 2018 με αριθμό ΦΕΚ 857. Όπως αναφέρεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 12ης Μαρτίου 2018: «Έργο της Επιτροπής είναι η εκπόνηση οργανωτικού σχεδίου δράσης για την καλύτερη προετοιμασία και διοργάνωση των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων, στην Πάτρα το 2019».

Στις 21 Αυγούστου 2018, με το ΦΕΚ 3536, έγιναν οι εξής προσθήκες: «Όργανα διοίκησης της Οργανωτικής Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος αυτής, η Εκτελεστική Επιτροπή και η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών της. Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής ασκεί τη διοίκηση και εκπροσωπεί την επιτροπή δικαστικά και εξώδικα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, συγκαλεί τη Γ.Σ. των μελών που προβλέπονται από την παρούσα ή καθορίζονται με αποφάσεις της Γ.Σ. των μελών της Οργανωτικής Επιτροπής. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής».

Σύμφωνα με την απόφαση διορισμού που έλαβε αριθμό ΦΕΚ 3059 στις 30 Ιουλίου 2019, η Οργανωτική  Επιτροπή των ΙΙ Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων Πάτρα 2019, είναι 13μελής και αποτελείται από τους εξής:

Πρόεδρος: Παπαδημάτος Νικόλαος

Αντιπρόεδρος: Δούρος Θεόδωρος

Γενικός Γραμματέας: Ρόδης Γεώργιος

Μέλη: Μαζαράκης Ανδρέας, Ζησιμάτος Γεώργιος, Ασημακόπουλος Αριστείδης, Δαλαϊνας Ηλίας, Κουρέτας Μιχαήλ, Πετρόπουλος Παναγιώτης, Καρπέτας Κωνσταντίνος, Καραμπέτσος Γεώργιος, Πιστιόλας Κωνσταντίνος και Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος.

Διευθύνσεις:

Γενικός Διευθυντής

Συντονιστής Ομάδας Έργου

Υπεύθυνος Αθλημάτων & Εγκαταστάσεων

Υπεύθυνος Εγκαταστάσεων

Διευθυντής Τομέα Αθλημάτων

Διευθυντής Τομέα Μάρκετινγκ

Διευθύντρια Τομέα Διαμονής

Διευθύντρια Εθελοντισμού

Διευθυντής Υπηρεσιών & Γραφείου Τύπου

Διευθύντρια Εικόνας και Ταυτότητας

Διευθυντής Διαπίστευσης

Διευθυντής Τεχνολογίας

Διευθυντής Ασφαλείας

Διευθύντρια Πρωτοκόλλου

Υπεύθυνος Υπηρεσιών Διατροφής

Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού

Διευθυντής Πολιτιστικών Δράσεων

Διευθυντής Υπηρεσιών Υγείας

Διευθύντρια Μετακινήσεων

Διευθύντρια Υπηρεσιών NOC